Chạy server Phoenix với SSL trên localhost

elixir phoenix

Từ tháng 04/2018 tất cả các app mới tạo trên Facebook chỉ chấp nhận callback url có sử dụng SSL. Đây là những bước đơn giản để có thể sử dụng giao thức https trên localhost đối với Phoenix

1. Tạo chứng chỉ
Run command

openssl genrsa 1024 > app.key &&
openssl req -new -x509 -nodes -sha1 -days 365 -key ~/app.key > ~/app.cert

2. Copy file
app.key and app.cert file to priv/keys

3. Chỉnh sửa cấu hình
file dev.exs

config :my_app, MyAppWeb.Endpoint,
  http: [port: 4000],
  https: [port: 4443, keyfile: "priv/keys/app.key", certfile: "priv/keys/app.cert"],

Access https://localhost:4443 to use SSL connection

Categories: elixir phoenix
Tags: elixir til