Sử dụng ETS để tăng tốc ứng dụng với Phoenix

elixir phoenix

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ETS như là bộ nhớ cache để tăng tốc các ứng dụng web Phoenix

Dành cho các bạn chưa biết:

 • ETS (Erlang Term Storage) là cơ sở dữ liệu dạng key-value lưu trữ trên RAM, tương tự như MemcacheRedis, với ưu điểm là tốc độ truy xuất cực nhanh. Đọc thêm về ETS
 • Cache là việc lưu lại các kết quả xử lý của request vào bộ nhớ và trả về cho các request sau mà không cần phải tính toán lại -> giảm response time.

1. Setup project

 • Tạo 1 project mới
 mix phx.new phoenix_cache
 mix deps.get
 • Thêm chức năng tạo/xoá/sửa bài viết
 mix phx.gen.html Posts Post posts title:string summary:text content:text
 mix ecto.create
 mix ecto.migrate

2. Tạo một module để quản lý cache

Do table trong ETS sẽ bị huỷ khi process khởi tạo table kết thúc, nên cần phải có 1 process luôn luôn chạy để table không bị xoá. Sử dụng GenServer để quản lý Cache là tiện nhất vì nó được cung cấp sẵn bởi Elixir. Đọc thêm về GenServer

2.1 Tạo module

Tạo một file mới phoenix_cache/lib/phoenix_cache/bucket.ex

defmodule PhoenixCache.Bucket do
 use GenServer
 alias :ets, as: Ets

 # thời gian sống của 1 entry mặc định là 6 phút
 @expired_after 6 * 60

 def start_link(args \\ []) do
  GenServer.start_link(__MODULE__, args, name: __MODULE__)
 end
end

2.2 Khởi tạo cache table khi bắt đầu chạy GenServer

def init(state) do
  Ets.new(:simple_cache, [:set, :protected, :named_table, read_concurrency: true])
  {:ok, state}
end

Module cache sẽ hỗ trợ 3 thao tác:

 • set: lưu data vào bộ nhớ cache
 • get: lấy data từ bộ nhớ cache
 • delete: xoá data khỏi cache (cái này có vẻ không cần lắm thì phải)

2.3 Thêm data vào cache


 def set(key, value) do
  GenServer.cast(__MODULE__, {:set, key, value})
 end

 @doc """
 Default TTL 
 """
 def handle_cast({:set, key, val}, state) do
  expired_at =
   NaiveDateTime.utc_now()
   |> NaiveDateTime.add(@expired_after, :second)

  Ets.insert(:simple_cache, {key, val, expired_at})
  {:noreply, state}
 end

Ở đây chúng ta sẽ tạo tính toán thời điểm expire/hết hạn của giá trị cache, tính từ thời điểm hiện tại, sử dụng giá trị TTL(thời gian sống) mặc định là 6phút. Bạn có thể cấu hình lưu TTL mặc định vào config hoặc biến môi trường. Mình lưu vào thuộc tính module cho tiện.

2.4 Thêm data vào cache và thiết lập thời gian sống của data

Để có thể thoải mái thiết lập TTL, ta thêm 1 hàm cho phép truyền vào tham số TTL

@doc """
 Custom TTL for cache entry
 ttl: Time to live in second
 """
 def set(key, value, ttl) do
  GenServer.cast(__MODULE__, {:set, key, value, ttl})
 end
 
 @doc """
 Custom TTL
 """
 def handle_cast({:set, key, val, ttl}, state) do
  inserted_at =
   NaiveDateTime.utc_now()
   |> NaiveDateTime.add(ttl, :second)

  Ets.insert(:simple_cache, {key, val, inserted_at})
  {:noreply, state}
 end

Cũng tương tự như trên nhưng hàm set sẽ nhận thêm tham số thứ 3 là TTL thay vì xài giá trị mặc định.

2.5 Truy xuất dữ liệu từ cache

Có vào thì phải có lấy ra chứ nhỉ, bây giờ ta sẽ thêm code để truy xuất data từ cache.

 def get(key) do
  # lấy giá trị đầu tiên tìm đuợc
  rs = Ets.lookup(:simple_cache, key) |> List.first()

    # Nếu không tìm thấy thì trả về lỗi
  if rs == nil do
   {:error, :not_found}
  else
   expired_at = elem(rs, 2)
      
      # So sánh thời điểm hết hạn với hiện tại, nếu hết hạn thì trả về lỗi
   cond do
    NaiveDateTime.diff(NaiveDateTime.utc_now(), expired_at) > 0 ->
     {:error, :expired}

    true ->
     {:ok, elem(rs, 1)}
   end
  end
 end

Note: Nhờ feedback của bác @HQC, chỗ này mình đọc trực tiếp từ table, thay vì dùng GenServer.call như trước vì khi send request vào GenServer thì code sẽ được chạy sync/đồng bộ. Do vậy sẽ tạo nên ngẽn cổ chai. Mình sửa lại ở phần tạo table thêm read_concurrency: true và đưa phần code query dữ liệu ra ngoài GenServer

2.6 Xoá dữ liệu khỏi cache

 def delete(key) do
  GenServer.cast(__MODULE__, {:delete, key})
 end
 
 def handle_cast({:delete, key}, state) do
  Ets.delete(:simple_cache, key)
  {:noreply, state}
 end

2.7 Module hoàn chỉnh

defmodule PhoenixCache.Bucket do
 use GenServer
 alias :ets, as: Ets

 @expired_after 6 * 60

 def start_link(args \\ []) do
  GenServer.start_link(__MODULE__, args, name: __MODULE__)
 end

 def set(key, value) do
  GenServer.cast(__MODULE__, {:set, key, value})
 end

 @doc """
 Custom TTL for cache entry
 ttl: Time to live in second
 """
 def set(key, value, ttl) do
  GenServer.cast(__MODULE__, {:set, key, value, ttl})
 end

 def get(key) do
  rs = Ets.lookup(:simple_cache, key) |> List.first()

  if rs == nil do
   {:error, :not_found}
  else
   expired_at = elem(rs, 2)

   cond do
    NaiveDateTime.diff(NaiveDateTime.utc_now(), expired_at) > 0 ->
     {:error, :expired}

    true ->
     {:ok, elem(rs, 1)}
   end
  end
 end

 def delete(key) do
  GenServer.cast(__MODULE__, {:delete, key})
 end

 # Server callbacks
 # Server (callbacks)

 @impl true
 def init(state) do
  Ets.new(:simple_cache, [:set, :protected, :named_table, read_concurrency: true])
  {:ok, state}
 end

 @doc """
 Default TTL 
 """
 def handle_cast({:set, key, val}, state) do
  expired_at =
   NaiveDateTime.utc_now()
   |> NaiveDateTime.add(@expired_after, :second)

  Ets.insert(:simple_cache, {key, val, expired_at})
  {:noreply, state}
 end

 @doc """
 Custom TTL
 """
 def handle_cast({:set, key, val, ttl}, state) do
  inserted_at =
   NaiveDateTime.utc_now()
   |> NaiveDateTime.add(ttl, :second)

  Ets.insert(:simple_cache, {key, val, inserted_at})
  {:noreply, state}
 end

 @impl true
 def handle_cast({:delete, key}, state) do
  Ets.delete(:simple_cache, key)
  {:noreply, state}
 end
end

3. Setup cache

Ta đã tạo xong module cache rồi, nhưng làm sao để cache tự động chạy khi chạy server?

Thêm worker vào file phoenix_cache/lib/phoenix_cache/application.ex

children = [
   ...
   worker(PhoenixCache.Bucket, [])
  ]

Khi Supervisor khởi chạy, nó sẽ start các children và quản lý chúng. Để hiểu rõ hơn, đọc thêm tại https://hexdocs.pm/elixir/Supervisor.html

4. Xài cache

Olala, ta đã tạo module cache và thiết lập để chạy cùng với server, bây giờ tới lúc xài nó rồi.

Thử dùng cache cho chức năng xem bài viết:

def show(conn, %{"id" => id}) do
  post =
   # lấy nội dung post từ cache
   case PhoenixCache.Bucket.get("posts-#{id}") do
    # Nếu có ròi thì khỏi cần đọc DB
    {:ok, post} ->
     IO.puts("HIT")
     post

    {:error, _} ->
     IO.puts("MISS")
     # Chưa cache thì đọc từ DB
     post = Posts.get_post!(id)

     # cache bài viết 60s
     PhoenixCache.Bucket.set("posts-#{id}", post, 60)
     post
   end

  render(conn, "show.html", post: post)
 end

Kết quả request:

[info] GET /posts/1
MISS
...
[info] GET /posts/1
HIT
...

Lần request đầu tiên, bài viết chưa được cache nên phải truy xuất database và cache lại, lần thứ 2 thì đã có trong cache nên không cần phải đọc từ database nữa.

Ở ví dụ này có thể bạn sẽ chưa thấy sự khác biệt lắm về tốc độ response, nhưng nếu như thay vì load 1 bài viết bằng việc xử lý thống kê dữ liệu thì sự khác biệt sẽ rất lớn.

5. Plug cache

Nếu cứ mỗi chức năng đều phải thêm code để kiểm tra cache thì sẽ lặp lại rất nhiều. Để phát huy cái sự lười biếng thì ta sẽ tạo một plug đơn giản để khỏi phải code nhiều lần.

defmodule PhoenixCache.Plug.Cache do
 import Plug.Conn

 # 6 minute
 @default_ttl 6 * 60

 def init(ttl \\ nil), do: ttl

 def call(conn, ttl \\ nil) do
  ttl = ttl || @default_ttl

  # Chỉ cache với GET request
  if conn.method == "GET" do
   # tạo key từ request path và query param, thông thường
   # thì cùng path và cùng param thì kết quả là giống nhau
   key = "#{conn.request_path}-#{conn.query_string}"

   case PhoenixCache.Bucket.get(key) do
    {:ok, body} ->
     IO.puts("PLUG HIT")
     
     # nếu đã cache thì trả về ngay
     conn
     |> send_resp(200, body)
     |> halt

    _ ->
     IO.puts("PLUG MISS")
     # nếu chưa cache thì xử lý như bình thường
     conn
     |> assign(:ttl, ttl)
     |> register_before_send(&cache_before_send/1) # gọi hàm này trước khi trả về
   end
  else
   conn
  end
 end

 def cache_before_send(conn) do
  # nếu request đuợc xử lý thành công thì cache
  if conn.status == 200 do
   key = "#{conn.request_path}-#{conn.query_string}"
   data = conn.resp_body
   PhoenixCache.Bucket.set(key, data, conn.assigns[:ttl] || @default_ttl)
   conn
   
  else
   # không thì kệ chúng mày
   conn
  end
 end
end

Đây chỉ là một plug đơn giản, bạn có thể viết lại theo nhu cầu.

Sử dụng Plug: plug(PhoenixCache.Plug.Cache, TTL )

pipeline :browser do
  ...
  plug(PhoenixCache.Plug.Cache, 100) # cache 100s
 end

6. Kết luận

Vậy là bạn đã có thể sử dụng ETS như là bộ nhớ cache cho ứng dụng Phoenix của mình mà không cần phải cài thêm phần mềm/dịch vụ khác.

Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn

Source code project https://github.com/bluzky/phoenix_ets_cache_example

Categories: elixir phoenix
Tags: elixir phoenix ETS